Contact Us

ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່:

ຖະໜົນ ​ອາ​ ຊຽນ, ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ຕູ້ ປ.ນ.:7117.

Tel.: +856-21-262135
Fax: +856-21-265059
Email: info@laoindochina.com
www.laoindochina.com

ພະ​ແນ​ກການ​ຄ້າ​ແລະ​ການ​ຕະຫຼາດ:

ທ່ານ ກຸສອນ ມີສາວົງ
Tel.: +856-20-97146088
Email: k.mysavong@gmail.com

ພະ​ແນ​ກສົ່ງ​ເສີມການ​ປູກ​ມັນຕົ້ນ:

Tel.: +856-20-59655307, 030 9720158

​ໂຮງງານ​ຜະລິດ​ແປ້ງມັນ​ຕົ້ນ:

ຖະໜົນ​ເລກທີ13​ໃຕ້,ຫຼັກ47,ບ້ານນາ​ຊອນ,
ເມືອງ​ປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
Tel.: +856-21-922002
Fax: +856-21-922005